Tag: surya namaskar

  • Simple Surya Namaskar B For All – Sun Salutation – Part – B

    Simple Surya Namaskar B For All – Sun Salutation – Part – B

    Steps for Simple Surya Namaskar – B  Inhale – Utkatasana – Chair Pose Exhale – Uttanasana – Standing Forward Bending Head Up Inhale Exhale – Chaturanga Dandasana – Four-Limbed Staff Pose Inhale – Bhujangasana – Cobra Pose Exhale – Adho Mukha Svanasana – Downward-facing dog Inhale – virabhadrasana 1 Right leg – Warrior 1 Pose Exhale – Chaturanga Dandasana – Four-Limbed […]

  • Simple Surya Namaskar A For All – Sun Salutation – Part – A

    Simple Surya Namaskar A For All – Sun Salutation – Part – A

    Steps for Simple Surya Namaskar – A  Exhale – Pranamasana – Salutation seal Inhale – Hasta Uttanasana – Raised Hands Pose Exhale – Uttanasana – Standing Forward Bending Head Up Inhale Exhale – Chaturanga Dandasana – Four-Limbed Staff Pose Inhale – Bhujangasana – Cobra Pose Exhale – Adho Mukha Svanasana – Downward-facing dog Count 5 Seconds Head Up Inhale Exhale […]

error: