నా ప్రతి అడుగు నీ వైపే సాగాలి – Telugu Love Poetry – 14

Telugu love poems

నా కనుపాప చూపు నీవె కావాలి

నా ప్రతి మాట నీ కోసమే కావాలి

నా హృదయ స్పందన నీవె కావాలి

నా ప్రతి అడుగు నీ వైపే సాగాలి

ఏకంగా నేను నీ దాని నై పోవాలి

Meaning : You should be my vision, you should my word, you should be my heart beat, you should be my way, at the end of the day you should be mine.

(Visited 81 times, 1 visits today)

Leave a Reply

error: