తల్లిదండ్రులకు భారం – ప్రియురాలి మోసం – Love Poem – 10

love failure

తల్లిదండ్రులకు భారం

ప్రియురాలి మోసం

దృష్టి పెట్టలేని మనసు

ఒంటరి అయిన బ్రతుకు

పెరిగిపోయిన వయసు

అదృష్టం లేని పనితనం

గాడి తప్పిన గమ్యం

అంత శూన్యం

ఇదే నా జీవితం

The situation is, the boy gets completed dejected, he stays with his good family and says in this way, oh .. .. I give burden to my parents, my love has cheated me, I am unable to concentrate myself, I have become lonely, I am no more younger, My good works also have become unlucky, totally my destination has been deviated to other way, its all zero now, this has become my life now.

(Visited 35 times, 1 visits today)

Leave a Reply

error: