కదలని కాలమా – మాననీ గాయమా Love Poem – 8

sad love poems

కదలని కాలమా

మాననీ గాయమా

బదులివ్వని నేస్తామా

తోడు లేని ప్రాణమా

కన్పించని బంధమా

ఓ నా ప్రియతమ

ఇది నీకు న్యాయమా

The situation when a boy trying to connect with his girl, but she doesn’t respond, so he says, oh my season or time you have stopped, no recover in my pain, no response from you my love, you haven’t been with me my love, why don’t you recognize or realize our relationship, oh my love …. is this justice for you 

(Visited 30 times, 1 visits today)

Leave a Reply

error: