ఎంత ఏడ్చిన ఏం లాభం – Poem – 11

Telugu love poems

ఎంత ఏడ్చిన ఏం లాభం

తిరిగి రాని సంతోషం

కఠినమైపోయిన నా మనసు

భారమైన నా దేహం

బ్రతకాల్సిందే ఇక ఎల్లకాలం ఇలాగే 

లేదంటే చావల్సిందే ఎప్పటికైన 

The situation is, the girl betrays the boy terribly, so the boy says there is nothing to gain if I cry that much, the happiness is not going to come, I have become so harsh, I feel myself as burden, what to do I just have to live my remaining life, or else I should die one or the other day.

(Visited 41 times, 1 visits today)

Leave a Reply

error: