జెండ మీద కాకి సచ్చే దాకా బాకి – Telugu samethalu Telangana – 14

Telugu samethalu

జెండ మీద కాకి సచ్చే దాకా బాకి

తొమ్మిది తొర్ర నీ అయ్య బొర్ర

నల్ల నీ కడుపుల పిల్ల

పగ్గం నీ యవ్వ లగ్గమ్

పసుపు పియ్యి పిసుకు

(Visited 121 times, 1 visits today)
,

Leave a Reply

error: