బట్టలు లేని బాంచ రూపం అన్నం లేని కోతి రూపం – Telugu Telangana samethalu – 19

telugu telangana samethalu - monkey

ముసలి తనానికి కుసుమ గూడాలు

పైసా పైసా ఏమి చేస్తివంటే ప్రాణం అసొంటి చుట్టాన్ని పగ చేస్తిని అన్నదట

ముందొచ్చిన చెవుల కంటే వెనుకొచ్చిన కొమ్ములు వాడి

బట్టలు లేని బాంచ రూపం అన్నం లేని కోతి రూపం

ఉన్నంత సేపేరా ఈ ఉరుకులాట

(Visited 127 times, 1 visits today)
,

error: