ముసలి తనానికి కుసుమ గూడాలు

పైసా పైసా ఏమి చేస్తివంటే ప్రాణం అసొంటి చుట్టాన్ని పగ చేస్తిని అన్నదట

ముందొచ్చిన చెవుల కంటే వెనుకొచ్చిన కొమ్ములు వాడి

బట్టలు లేని బాంచ రూపం అన్నం లేని కోతి రూపం

ఉన్నంత సేపేరా ఈ ఉరుకులాట

(Visited 43 times, 2 visits today)

Comments

comments