బీడి బిచ్చం కల్లు ఉద్దెర

దేవుడు వరమిస్తే పూజారి కాళ్ళు అడ్డం పెట్టే

ఇతడేనా అవ్వ నీ మొగుడు? ఊకుండవ్వ ఉరుకుతాడు

లోప్క తాగుడు పీక్క తినుడు

రెండు రోజులే! మూడు రోజులు అయితే మురికి చుట్టం

(Visited 122 times, 1 visits today)