ఓ నా అందాల రాశి నిన్ను ఆకట్టుకొని ఓ నా ప్రియతమ నిన్ను కట్టుకొని మొదటి సారి ముట్టుకొని గట్టిగా పట్టుకొని సుతిమెత్తగా చుట్టుకొని వద్దన్న ముందుకని…
Continue Reading »