భాస్కరావు బడికి రావు – Fun Telugu poem

fun telugu poem

భాస్కరావు

బడికి రావు

ఎందుకు రావు

ఎక్కాలు రావు

ఎక్కాలు రాక పోతే

బొక్కలు తీసి

పొక్కల కుచ్చుత.

 

(Visited 62 times, 1 visits today)
,

error: