చిట్ల పొట్లకాయ్ చిమ్మరోని కాయ్ – Telangana Oggu katha one

Telangana oggu katha

చిట్ల పొట్లకాయ్ చిమ్మరోని కాయ్

బోడ బొట్ల కాయ్ బొమ్మరోని కాయ్

ముత్తుందన్న ములిగే పండు

ఏకు సుక్క ఎన్నా ముద్దా

చిట్టుక్కు పట్టుక్కు

(Visited 51 times, 1 visits today)
error: